tuathan gaoith ann an leodhas

Mon, Jan 31, 2005

Bu dÚcha gum bi an tuath-gaoith as mÚ san t-saoghal air a stËidheachadh ann an LeÚdhas, air MÚinteach Bharbhais, an an ceann a tuath na h-eilein. Nise, bha mi ann an uiridh, air mo bh‡idhsagal agus chan eil c‡il ann ach fraoch agus gaoth! A dh’aindeon sin, ‘se ‡ite ‡lainn a th’ann, fiadhaich agus fosgailte dhan cheithir gaothan. ¿ite far an tËid aig a’mhac-mheannmain a bhith na sheachranaiche, a’saoilsinn air dË bhiodh e air a bhith coltach ri a bhith beÚ anns na l‡ithean anns nach robh feum aig duine cummhachd a thoirt bhon thalamh. Ach tha sinn a’fuireach anns an aona linn fichead nise agus ag iarraidh fada fada cus dealain na th’anns an talamh fhËin agus sinn a’coimhead air a’ghaoith gar s‡bhaladh. An-dr‡sta co-dhi?. Tha an colbh Gh‡idhlig an t-seachdain-sa a’cumail a-mach gu bheil LËodhas a’p‡igheadh airson mearachdan muinntir na Staitean Aonichte agus tha an t-eilean a’dol a bhith na fhactory dÏreach airson cogais an t-saoghal. Uill, fhad ’s a tha cumhachd bhon ghaoith san fhasan…

leugh an colbh an seo

comments powered by Disqus